CEI dokumenti

Pravni okvir

cei-zakon - nn 25/2012 zakon o jn - nn 90/2011
cei-zakon - nn 112/2012 zakon o jn - nn 83/2013

Plan nabave za 2013. godinu

Sukladno Članku 7. Stavak 2. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 25/12, 120/12) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Upravni odbor Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija donio je dana 28. svibnja, 2013. odluku o prihvaćanju Plana nabave za 2013. godinu.

odluka plan nabave

Plan nabave za 2014. godinu

Sukladno Članku 7. Stavak 2. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 25/12, 120/12) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Upravni odbor Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija donio je dana 14. siječnja 2014. odluku o prihvaćanju Plana nabave za 2014. godinu.

odluka plan nabave

prva izmjena i dopuna plana 

   druga dopuna plana

treća dopuna plana

 Plan nabave za 2015. godinu

odluka plan nabave prva izmjena i dopuna plana

 Plan nabave za 2016. godinu

odluka plan nabave  

Financiijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

GFI 2017

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke 

Financijski plan za 2017. godinu

PLAN

Obrazloženje

Financijski plan za 2016. godinu

PLAN

Revizorsko izvješće za 2015. godinu

Download

Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu

prijedlog

Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu

prijedlog

Katalog investicijskih mogućnosti

preuzmi

Registar ugovora

preuzmi

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o 
javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

odluka

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

preuzmi