Poziv na dostavu ponuda (bagatelna nabava)

Isteklo (04.08.2014, 08:00 - 18.08.2014, 13:00)

Nabava usluge izrade metodologije za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije sukladno odredbama Direktive 2012/27/EU o energetskoj uĉinkovitosti

Dokumentacija