CEI predao dva prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva

Datum objave: 19.12.2014

Dana 18. prosinca 2014. godine, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija predao je Agenciji za javno-privatno partnerstvo na odobrenje prijedloge projekata javno-privatnog partnerstva „Opća bolnica Varaždin“ i „Koprivnica – škole“.

Sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, Agencija za javno-privatno partnerstvo po primitku prethodne suglasnosti Ministarstva financija, a ukoliko su zadovoljeni svi kriteriji, u roku od 35 dana izdaje Odobrenje prijedloga projekta koje tada dobiva status projekta javno-privatnog partnerstva.

Projekt javno-privatnog partnerstva „Opća bolnica Varaždin“


Procijenjena kapitalna vrijednost projekta „Opća bolnica Varaždin“ iznosi oko 370 milijuna kuna, odnosno oko 50 milijuna eura, a projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja zgrade kirurgije, izgradnja spojnog hodnika te opremanje nemedicinskom i medicinskom opremom već spomenute zgrade, ali i odjela hemodijalize i urologije. Javno nadmetanje za izbor privatnog partnera predviđeno je za I. kvartal 2015. godine dok je potpis ugovora o javno-privatnom partnerstvu predviđen za III. kvartal 2015. godine. Završetak radova i predaja građevina javnom partneru predviđa se u I. kvartalu 2018. godine.

Projekt javno-privatnog partnerstva „Koprivnica – škole“


Procijenjena kapitalna vrijednost projekta „Koprivnica – škole“  iznosi oko 100 milijuna kuna, odnosno oko 13 milijuna eura, a projektom je predviđena izgradnja tri škole na području grada Koprivnice – OŠ Podolice, OŠ Đuro Ester te Umjetničke škole Fortunat Pintarić.
Projekt javno-privatnog partnerstva obuhvaća izgradnju nove osnovne škole i dvodijelne sportske dvorane na Podolicama, zgrade gotovo nulte energije, rekonstrukciju postojeće zgrade OŠ Đuro Ester i izgradnju dvodijelne sportske dvorane, te rekonstrukciju i dogradnju Umjetničke škole F. Pintarić i rekonstrukciju zgrade sinagoge radi prenamjene prostora u koncertnu dvoranu i izložbeni prostor za potrebe Umjetničke škole.
U postupku javnog nadmetanja za izbor privatnog partnera provest će se natjecateljski dijalog, a čiji je završetak predviđen za IV. kvartal 2015. godine, kao i potpis ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Završetak građenja i početak uporabe građevina predviđen je za IV. kvartal 2017. godine.