Nabava savjetodavnih usluga za realizaciju projekta JPP "KBC Rijeka"

Nabava savjetodavnih usluga za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugvorom o JPP-u za realizaciju projekta javnog privatnog partnerstva  "Klinički bolnički centar Rijeka"

Datum objave: 15.05.2014

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (dalje u tekstu: Centar) je dana 08. svibnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem objave 2014/S 002-0023146 objavio poziv na nadmetanje za nabavu savjetodavnih usluga za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugovorom o JPP-u za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Klinički bolnički centar Rijeka“. Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi 3.900.000.000,00 kn (bez PDV- a). Planirana bruto površina građevine iznosi cca. 240.000,00 m².

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Centra ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, Miramarska 24, Zagreb, najkasnije do 18. lipnja 2014. do 10:00 sati.