Pokrenut postupak za odabir privatnog partnera za JPP projekt „Varaždinska županija - škole“

Datum objave: 10.10.2014

Osnovni podaci o projektu

Projekt javno-privatnog partnerstva „Varaždinska županija - škole“ započet je sa svrhom stvaranja uvjeta za održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim školama, kao i stvaranjem uvjeta za kvalitetnije obrazovanje. Cilj ovog projekta je izgradnja, odnosno rekonstrukcija četiri (4) osnovne škole, a to su:

Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, privatni će partner preuzeti obvezu financiranja, projektiranja, rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje, opremanja, održavanja i upravljanja spomenutim školama u Varaždinskoj županiji, a razdoblje trajanja ugovora iznosi 27 godina (2 godine pripreme i građenja te 25 godina održavanja i pružanja usluga).

 

Vrijednost projekta
Projektom je predviđena:

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi 107.037.904,00 kn (bez PDV-a), dok je procijenjena vrijednost javne nabave jednaka sadašnjoj vrijednosti ukupnih životnih troškova po proračunskom modelu iskazanoj u komparatoru troškova javnog sektora u iznosu od 211.344.153,00 (bez PDV-a). Sukladno Okvirnom programu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva, donesenom 19. travnja 2012. godine, struktura JPP naknade za projekte škologradnje je takva da 55 posto naknade sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 35 posto naknade sufinancira se iz proračuna jedinica područne samouprave (županije), a jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) sudjeluje sa 10 posto iznosa naknade (nominalno, struktura JPP naknade može varirati).

 

Kratak opis zahvata projekta
Predmet  idejnog projekta OŠ „Ivana Kukuljevića Sakcinskog“, Ivanec, predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine osnovne škole. Idejnim projektom utvrđuje se granica obuhvata za zahvat u prostoru, dijelovi zahvata  obuhvaćaju nužno uređenje građevne čestice, rekonstrukciju istočnog dijela postojeće  građevine škole (zona rekonstrukcije obuhvaća tri učionice, kuhinjski blok sa blagovaonicom,  sanitarije za učenike) i dogradnju istočnog dijela postojeće građevine škole dvostrano na  sjeveroistok i jugoistok. Planirana dogradnja (BRP) iznosi 1923,00 m2, a planirana rekonstrukcija  (BRP) iznosi 1.313,00 m2. Privatni partner održavati će rekonstruirani i dograđeni dio građevine.

Postojećim idejnim projektom Područne škole „Ključ“ planira se izgradnja potpuno nove zgrade škole sa  pripadajućom jednodijelnom sportskom dvoranom. Građevina je projektirana u tri nivoa s  ulazom na najvišem nivou. Škola i dvorana su međusobno spojene. Dvorana s pratećim  prostorima je jednoetažna. Planirana BRP građevine,  odnosno  škole i dvorane iznosi 4.145,00 m2. Privatni partner biti će zadužen za održavanje kompletne građevine.

Glavnim projektom predviđa se izgradnja nove škole, školske sportske  dvodijelnu  dvorane sa  pratećim sadržajima, vanjske terene te parkiralište i parkirališnu površinu. Planira se izgraditi  4.240,00 m2 BRP nove građevine te će Privatni partner biti zadužen za održavanje iste.

Temeljem  idejnog projekta, glavnog projekta, izmjene idejnog  projekta  i projektnog programa  OŠ Martijanec u Donjem Martijancu utvrđeno je da se zahvatom predviđa  rekonstrukcija i dogradnja predmetne građevine  Osnovne škole Martijanec radi omogućavanja rada u jednoj smjeni, a namjena građevine se ne  mijenja. Planira se rekonstrukcija i sanacija postojeće školske zgrade građevine te njena dogradnja sa istočne i zapadne strane. Ukupna planirana BRP dograđene i rekonstruirana građevine iznosi 4.110,57 m2. Privatni partner biti će obvezan održavati rekonstruiranu i  dograđenu građevinu dok će postojeća dvorana ostati u obvezi održavanja javnog partnera.

 

Dinamika realizacije projekta
Priprema projekta javno-privatnog partnerstva od strane Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija započela je u kolovozu 2012. godine, dok je Informacija o namjeri provedbe projekta dostavljena Agenciji za javno-privatno partnerstvo u listopadu iste godine. Dana 08. travnja 2014. godine sklopljen je Sporazum o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „Varaždinska županija – škole“ između Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Varaždinske županije, Grada Ivanca, Grada Novog Marofa, Općine Sveti Ilija te Općine Martijanec temeljem kojeg je Centar ovlašten da u njihovo ime i račun provede i koordinira sve aktivnosti spomenutog JPP projekta. Prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljen je Agenciji za javno-privatno partnerstvo u 28. svibnja 2014. godine, a isti je odobren 1. listopada 2014. godine. Prema dinamici projekta, početak uporabe građevina predviđa se za kraj 2016. godine.

 

Poziv na nadmetanje
Centar je svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu dana 09. listopada 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Poziv na nadmetanje pod brojem objave 2014/S 002-0046793, kao i u Dodatku u službenom listu Europske unije, TED-u, za odabir privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje školama u Varaždinskoj županiji po modelu javno-privatnog partnerstva.

Natjecatelji mogu svoje zahtjeve za sudjelovanje dostaviti najkasnije do 19. studenog 2014. godine do 13:00 sati na adresu Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Miramarska 24, 10 000 Zagreb.

Nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje, i odluke o sposobnim natjecateljima, slijedi poziv na drugi krug nadmetanja.