Obnovljivi izvori energije

Energetsko odobrenje
MINGO

Radi izgradnje proizvodnog postrojenja potrebno je ishoditi energetsko odobrenje (EO) od Ministarstva gospodarstva (MINGO). Postupak izdavanja odobrenja prethodi postupku izdavanja građevinske dozvole, a definiran je Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(Narodne novine, br. 88/12)

Prethodno/Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
HERA

Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije (HERA), a definirano je Pravilnikom o  stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.
Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
(Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15)

Ugovor o otkupu električne energije
HROTE

Poticajne cijene za otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije te sklapanje ugovora o otkupu s Hrvatskim Operatorom Tržišta Energije d.o.o. (HROTE) definirano je Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(Narodne novine, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14)

Registar OIEKPP
MINGO

Ministarstvo gospodarstva vodi Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) koji su u sustavu poticanja odnosno u procesu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača.
Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Priključak vjetroelektrana
HOPS

Priključak na elektroenergetsku mrežu za vjetroelektrane
Popis vjetroelektrana u pogonu i vjetroelektrana sa sklopljenim ugovorom o priključenju

Naknada za korištenje prostora
JLS, OPĆINE I GRADOVI

Energetski subjekti, odnosno vlasnici proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: elektrane) dužni su, za prostore na kojima su izgrađene elektrane, plaćati naknadu jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima.
Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
(Narodne novine, br. 84/13, 101/13)

Naknada za poticanje OIEK
MINGO

Sredstva za poticanje obnovljivih izvora energije prikupljaju se od otkupa električne energije proizvedene iz postrojenja u sustavu poticanja od strane opskrbljivača te iz naknade koju plaćaju svi kupci električne energije u Republici Hrvatskoj. Visina naknade za poticanje iznosi 0,035 kn/kWh za sve kupce električne energije, osim za kupce koji su sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ 130/2011) obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova za koje naknada iznosi 0,005 kn/kWh.
Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(Narodne novine, br. 128/13)

Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020.
MINGO

17. listopada 2013. Vlada Republike Hrvatske je usvojila  Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. (NAP). NAP uzima u obzir cilj iz Direktive 2013/18/EU (od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Republike Hrvatske) i Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, od 20% obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije do 2020. godine. 
Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore do 2020. 
(NAP)

Nadležne institucije