Izvještavanje i praćenje ušteda

NOVO! Upute za pisanje godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti

UputePopis agencija za izradu Plana energetske učinkovitosti

agencije za izradu planova


Tablicu dostavljenih Godišnjih planova gradova i županija možete pronaći na stranici:

PLANOVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

Kako bi se mogle na unificiran i pravilan način mjeriti postignute uštede, CEI je u suradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju GIZ razvio Sustav za mjerenje i verifikaciju energetskih ušteda (SMIV) u koji se unose svi planovi i realizirane mjere energetske učinkovitosti.
U taj sustav javna uprava, tvrtke koje sklapaju ugovore o energetskom učinku, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dužni su unositi sve provedene mjere energetske učinkovitosti. To znači da će od sada za svaku provedenu mjeru postojati način izvještavanja i verifikacije stvarne uštede te će se predviđanja moći provjeriti sa stvarno ostvarenim rezultatima. Ovakav način praćenja preduvjet je sustavnog i konzistentnog mjerenja ušteda postignutih na državnoj razini.